Can I save a PDF as a JPG?

Can I save a PDF as a JPG?
#save #PDF #JPG